Udostępnianie dokumentacji medycznej.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, lub osoba przez niego upoważniona przekazuje pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka. Odbiór kopii dokumentacji medycznej możliwy jest w rejestracji Ośrodka, w godzinach pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych zasad jej udostępniania (Dz. U. Nr 88 poz. 966).
Komunikat NFZ  z dnia 05-09-2006 w sprawie wysokości odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej – informacja dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców (Dz. U. Nr 143.poz.1032