REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ „ RELACJA”


Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja”, działa na podstawie umowy spółki jawnej zawartej w dniu 07.12. 2011r., oraz obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2004  Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust. 4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja”
 • Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki  i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja”
 • Firmie – rozumie się przez to formę organizacyjno – prawną Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja”
 • Świadczeniu zdrowotnym - należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 3

Podmiot leczniczy działa pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja” Renadiusz Petela, Michał Barszczewski, Spółka Jawna.

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja”.

§ 4

Źródłem finansowania działalności są środki z odpłatnych świadczeń  zdrowotnych, środki publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb, zasady zawierania i rozwiązywania regulują  odrębne przepisy, a także darowizny i dotacje.

 

Rozdział II - Cele i zadania 

§ 5

Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

§ 6

Zadania realizowane przez Ośrodek to:

 1. Prowadzenie terapii oraz aktywna opieka nad chorymi rozumiana jako konsultacje specjalistyczne w domu chorego i siedzibie Ośrodka.
 2. Zapewnianie systemu wsparcia psychicznego i socjalnego dla tworzenia warunków godnego życia pacjentów wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej.
 3. Rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat umacniania i przywracania zdrowia psychicznego.

 

Rozdział III - Struktura organizacyjna 

§ 7

Struktura Ośrodka przedstawia się następująco:

 Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja” wraz z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi:

 •  Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego,
 •  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 •  Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja” Filia w Sulechowie wraz z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi:

 •  Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego,

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja” Filia w Nowej Soli, wraz z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi:

 •  Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego
 •  Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „ Relacja” Filia w Trzcielu wraz z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi:

 •  Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego,

Organem zarządzającym i kierującym Ośrodkiem są  wspólnicy spółki  i ich prokurenci.

Osobą odpowiedzialną za właściwe funkcjonowanie Ośrodka jest Kierownik powoływany i odwoływany na mocy uchwały Wspólników, który jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

Aktem normującym funkcjonowanie Ośrodka są uchwały wspólników i niniejszy Regulamin.

Rozdział IV - Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 8

Ośrodek prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjne leczenie specjalistyczne.

Zakres świadczeń udzielanych  przez Ośrodek obejmuje świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne udzielane w domu pacjenta i siedzibie Ośrodka:

 • badanie i leczenie psychiatryczne
 • świadczenia psychologiczne
 • świadczenia psychoterapeutyczne
 • opieka pielęgniarska
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • promocję zdrowia psychicznego


Rozdział V - Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 9

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania i pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w:siedzibie Ośrodka, pod adresem: ul. Bolesława Chrobrego 20A, 65-052 Zielona Górze oraz filiach: w Sulechowie Al. Niepodległości 15, lokal 204, Nowej Soli ul Szeroka 18, Trzcielu, ul. Grunwaldzka 7/4

Rozdział VI - Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 10

Ośrodek organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

§ 11

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne. 
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Pomieszczenia oraz wyposażenie Ośrodka odpowiada wymaganiom fachowym i sanitarnym  określonym w odrębnych przepisach.

 

§ 12

Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 13

Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest aktualny dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 14

 

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku telefonicznie lub osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie). 
 2. W uzasadnionych przypadkach,  zależności od potrzeb, świadczenia udzielane są w domu pacjenta lub pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
 3. W celu równego, niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków finansowych otrzymanych z  NFZ Ośrodek prowadzi listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń. Ponadto kolejność udzielenia świadczeń odbywa się zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta.
 4. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, w chwili ustalenia terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Ośrodek informuje pacjenta w dostępny sposób o zmianie terminu, i jej przyczynie           ( dotyczy to również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia na wcześniejszy).

§ 15

Szczegółowe informacje oraz rozkład czasu pracy z wykazem personelu realizującego świadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka.

Rozdział VII -  Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 16

Organizacja poszczególnych komórek jest następująca:

 1. Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego.

  Do podstawowych zadań zespołu należy:
  - udzielanie porad psychiatrycznych w siedzibie zespołu i domu pacjenta,
  - leczenie domowe w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność umieszczania w szpitalu psychiatrycznym,
  - opieka psychologiczna i pielęgniarska realizowana w ramach wizyt domowych,
  - prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej,
  - organizowanie pomocy socjalnej,
  - działalność profilaktyczna z zakresu zdrowia psychicznego.

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

  Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy:

  - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, a w szczególności  porad i konsultacji lekarskich i psychologicznych,
  - prowadzenie psychoterapii,
  - realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną - podejmowanie działań profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego.


 3. Poradnia Psychologiczna

  Do zadań Poradni Psychologicznej należy:
  - udzielanie porad i konsultacji psychologicznych,
  - prowadzenie psychoterapii,
  - podejmowanie działań profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego.


Rozdział VIII -  Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

§ 17

Zasady współdziałania z innymi placówkami ochrony zdrowia określają szczegółowo umowy i kontrakty zawarte z tymi podmiotami.

Rozdział IX - Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

§ 18

Ośrodek prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się obowiązujące stawki opłaty:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł,
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0.60 zł
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 5.00 zł

Rozdział X - Organizacja procesu udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat.

§ 19

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym i wykraczające poza kontrakt z NFZ są odpłatne. 
 2. Ceny za świadczenia o których mowa w ust.1 są cenami umownymi zawartymi w cenniku dostępnym w siedzibie Ośrodka.
 3. Świadczenia płatne, udzielane są w sposób nienaruszający trybu realizacji świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Zabronione jest proponowanie pacjentom odpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.


Rozdział XI - Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

§ 20

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określa cennik, stanowiący Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.

Należności z tytułu opłat pobierane i rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowo – finansowymi oraz wg. zasad ustalonych przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział XII - Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Zakładu.

§ 21

Nad prawidłowym procesem udzielania świadczeń w komórce organizacyjnej czuwa Kierownik, który jest koordynatorem funkcjonowania całego Ośrodka.

Rozdział XIII - Postanowienia końcowe

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07. 2012 r. po zatwierdzeniu przez Kierownika. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ośrodka do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze aneksu.