W zakres kompetencji pielęgniarki wchodzą:

  • ocena jakości życia pacjenta i ustalenie zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc pielęgniarki;
  • wykonywanie zabiegów  pielęgniarskich ( iniekcje, opatrunki, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i in.);
  • psychoedukacja chorego i rodziny
  • prowadzenie treningów umiejętności społecznych
  • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji;
  • inne działania pielęgniarskie oparte o indywidualny plan opieki, według zapotrzebowania chorego
  • niezbędna pomoc w  załatwianiu spraw osobistych, nawiązywanie kontaktów z instytucjami  (ZUS, MOPS, wizyty u lekarza itd.).