Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja jest najważniejszym aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie podmiotu leczniczego we wskazanym poniżej zakresie:

I. Forma prawna oraz cele i zadania podmiotu

II. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego;

III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

IV. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;

VI. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania.

VII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości     diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

VIII. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za jej udostępnianie.

IX. Organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

X. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

XI. Bezpieczeństwo informacji. Rodzaje, treści i formy przetwarzanych informacji w podmiocie leczniczym.

X. Tryb składania skarg przez pacjentów.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja udostępniany jest na prośbę pacjenta we wszystkich lokalizacjach podmiotu, przez personel rejestracji.

gizli